תנאי שימוש Tabit

האתרים ואפליקציות Tabit(ביחד, "האפליקציה") מנוהלות ומופעלות על ידי חברת טאביט טכנולוגיות בע"מ ("טאביט","אנחנו" או "אנו"). תנאי השימוש המפורטים להלן (" תנאי השימוש") מסדירים את אופן השימוש באפליקציה ובשירותים הזמינים באמצעותה ("השירותים"). תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים לכל אדם המשתמש באפליקציה ו/או בשירותים, נשים וגברים כאחד. המונח "משתמש/ים" או "אתה" בתנאי שימוש אלה הינו כל משתמש באפליקציה ו/או בשירותים או כל הורה או אפוטרופוס של כל קטין שמאשר לקטין להשתמש באפליקציה ו/או בשירותים ואשר הינו אחראי על מעשיו ושימוש של הקטין באפליקציה. אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאי שימוש אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר.

על מנת להשתמש באפליקציה תתבקש לאשר את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות ("מדיניות הפרטיות") אשר מסדירה את האיסוף, העיבוד וההעברה של מידע אישי (כהגדרתו במדיניות הפרטיות) על ידי טאביט. טאביט שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל עדכן יהיה בתוקף מיום פרסום תנאי השימוש המעודכנים באפליקציה . אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באפליקציה או בשירותים לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי טאביט.

טאביט הינה חברה פרטית המאוגדת במדינת ישראל עם מספר ח.פ. 514759661 וכתובת רשומה ברחוב דרך הפרדס 31, רשפון, ישראל. לכל שאלה או תלונה, אנא צרו קשר בכתובת info@tabit.cloud.

1. שירותים

1.1. אתה רשאי להשתמש באפליקציה ובשירותים בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש. טאביט שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את האפליקציה ו/או השירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש. טאביט אינה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה משינויים כלשהם, השעיה או ביטול האפליקציה ו/או השירותים.

1.2. השימוש באפליקציה ו/או בשירותים והגישה אליהם בטלים ומבוטלים ככל ששימוש או גישה להן אסורה לפי חוק, תקנה או כל התחייבות אחרת. הנך מתחייב כי (א) כל מידע אשר נמסר בתהליך הרישום הוא נכון, מדויק, עדכני ומלא; (ב) תשמור על דיוק ואמיתות מידע זה; (ג) הנך בן שמונה עשרה (18) שנים ומעלה, או לחילופין, קיבלת אישור מהורה ו/או אפוטרופוס להשתמש באפליקציה ו/או בשירותים, ואתה כשיר לערוך חוזה מחייב; (ד) השימוש שלך באפליקציה ו/או בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות שעשויה להיות לך כלפי צד שלישי; וכן (ה) כל שימוש שלך באפליקציה ו/או בשירותים יהיה בהתאם לכל דין.

2. שימוש בשירותים

2.1. בכפוף לתנאי השימוש, כחלק מהשירותים תוכל, באמצעות האפליקציה, לבצע חיפוש ולהזמין מקום במגוון מסעדות, אתרים ובתי עסק ("בית העסק"), להזמין משלוחי מזון ("משלוח" ו"מוצרים", בהתאמה) או לתאם איסוף עצמי ("איסוף עצמי") מבתי העסק. כמו כן, תוכל לצפות בתפריטי המסעדות של בתי העסק (ככל שיהיו). השירותים עשויים לכלול שירותים נוספים (כגון מעקב אחרי משלוח ומערכת משוב/בקורת). השימוש בשירותים נוספים אלו נתון לשיקולך.

2.2. הנך מצהיר כי אתה מודע לכך שטאביט אינה מוכרת, מנהלת, מפקחת ו/או מספקת אף אחד מהשירותים המוצעים על ידי בתי העסק באפליקציה (״ שירותי בית העסק״). טאביט מעמידה לרשותך פלטפורמה בה הנך יכול להזמין מקום ישיבה בבית עסק, מזון ו/או מוצרים אחרים ו/או משלוח, ולשלם עבור מוצרים ו/או שירותים ולתאם משלוח או איסוף עצמי מול בית העסק הרלוונטי. כל הזמנה, משלוח או איסוף עצמי יתואמו בינך לבין בית העסק הרלוונטי. בית העסק הרלוונטי הינו אחראי באופן בלעדי בכל הנוגע לשירותי בית העסק. טאביט אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לשירותי בית העסק ו/או לזמינותם לרבות, מחירם, תשלומים עבורם, איכותם, אספקתם ו/או משלוחם אשר טופלו על ידי בית העסק ו/או באמצעות עובדיו, בכלל זה כל התנהגות ו/או התנהלות של כל עובד, מנהל ו/או ספק שירות של בתי העסק כתוצאה ו/או כל הנובע מהאמור לעיל.

3. מחירים ותשלומים

3.1. טאביט מציגה מחירים של מוצרים ושירותים שונים ואת מחירי דמי המשלוח, כפי שהתקבלו מבתי עסק. טאביט אינה מתחייבת לכך שהמחירים שמוצגים באפליקציה ישקפו בהכרח את מחיר המוצר כפי שיימכר בפועל על ידי בית העסק וייתכן שמוצרים אשר יימכרו במחירים נמוכים או גבוהים יותר מהמחירים המוצגים באפליקציה. כל המחירים המוצגים באפליקציה כוללים מע"מ (בכפוף לשינוי במיסים אלה), חיובים נוספים, לרבות מחיר משלוח, יחויבו בנוסף למחירי המוצרים ו/או השירותים המוצגים באפליקציה. טאביט לא תהא אחראית לטעויות, פערים ו/או אי דיוקים אשר יהיו בין המחירים המוצגים באפליקציה לבין המחיר אשר נגבה בפועל על ידי בית העסק ולא תחוב בכל נזק ו/או חסרון כיס שיגרם לך או לצד שלישי כתוצאה מהסתמכות על המחירים המוצגים.

3.2. בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של בית העסק, ובהתאם למפורט באפליקציה ו/או בהתאם למוסכם בינך לבין בית העסק, הנך רשאי לבחור בין ביצוע התשלום באמצעות האפליקציה או תשלום ישירות מול בית העסק.

3.3. ככל שבחרת לשלם באמצעות האפליקציה, כרטיס האשראי המשויך לחשבון המשתמש שלך יחויב על ידי בית העסק עם השלמת ההזמנה. תשלומים אשר יבוצעו באמצעות שימוש בכרטיס אשראי אשר מספרו שגוי או הינו פג תוקף או אשר סכום החיוב חורג ממסגרת האשראי המאושרת בו, לא יתקבלו, וטאביט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית להגביל את חשבונך בעקבות כך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובמקרה בו תשלום כאמור בוצע, בית העסק שומר לעצמו את הזכות לגבות כל תשלום או עמלה אשר לא התקבלו במלואם או בחלקם. בנוסף, אתה תשלם ל בית העסק כל עלות אשר נגרמה להם כחלק ממאמצי הגבייה ממך עבור תשלומים שלא התקבלו, לרבות, שכר טרחת עורך דין ועלויות גבייה. עסקה לא תושלם כל זמן שלא התקבל התשלום במלואו וקיבלת אישור הזמנה באמצעות האפליקציה.

3.4. ככל שתשלום יתבצע ישירות מול בית העסק, האחריות לגביית מע"מ והבהרת החיוב בהם למשתמש, ככל שיש צורך בכך, מוטלת על בית העסק באופן בלעדי. טאביט לא תהא אחראית לחישוב ו/או גביית תשלומי מע"מ כאמור.

4. מינימום למשלוח, ביטול הזמנות ותלונות

4.1. טאביט שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל משלוח במקרה בו ההזמנה אינה עומדת ברף סכום המינימום הנדרש למשלוח, בהתאם לדרישות בית העסק הרלוונטי. רף המינימום הנדרש למשלוח עשוי להופיע בעמוד של בית העסק הרלוונטי. בכל מקרה בו בית העסק ביטל הזמנה אשר החיוב עבורה התבצע מראש, בית העסק יזכה אותך, בכפוף לתנאים ומדיניות בית העסק הרלוונטי ואופן התשלום. אלא אם נקבע אחרת במפורש בתנאי השימוש, טאביט לא תיתן כל החזר עבור שירותים ו/או רכישות אשר התבצעו באמצעות האפליקציה.

4.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, טאביט ו/או בית העסק שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממך לבצע הזמנה או לבטל הזמנה, בכל עת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי, לפני או אחרי ביצוע הזמנה במידה וזו נעשתה על ידך באופן פסול ו/או בניגוד לדין ו/או שהעסקה לא הושלמה, לרבות - אך לא רק, במקרים הבאים: חברת האשראי לא אישרה את החיוב בגין ההזמנה ו/או כרטיס האשראי אשר נעשה בו שימוש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי; מסרת פרטים שגויים אשר לא אפשרו את ביצוע ההזמנה; אתה נמנע מלשלם, שלא כדין, בגין ההזמנה; עשית או שאתה מנסה לעשות שימוש בשירותים לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בטאביט, בבית העסק או בצדדים שלישיים כלשהם בקשר לביצוע ההזמנה; הפרת את תנאי השימוש או כל הסכם אחר עם טאביט או מי מטעמה; אם יתברר כי נפלה טעות סופר או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכיו"ב; אם יתברר כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממך לבצע הזמנה באופן תקין; ובמקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור או פעולות אחרות אשר אינן בשליטת טאביט ו/או בית העסק ומונעים או עשויים למנוע, על פי שיקול דעתה, את ביצוע ההזמנה.

4.3. טאביט אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל טענה בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או פגמים בפרטים שנמסרו על ידיך בעת ביצוע ההזמנה ו/או לגבי פרטים שלא נקלטו במערכת המחשב שלנו ולכל נזק, חיסרון כיס, וכל טענה אחרת בקשר עם ביצוע משלוח ו/או הזמנה.

4.4. מרגע ביצוע עסקה עבור הזמנת משלוחי מזון או איסוף עצמי של מזון (״ הזמנת מזון״) באמצעות האפליקציה ו/או השירותים, לא ניתן לבטלה ולא תהיה זכאי להחזיר מוצר אשר כבר הוזמן, וזאת בהתאם ובכפוף למדיניות בית העסק הרלוונטי, כפי שתפורסם על ידי בית העסק מעת לעת באפליקציה ו/או באתר בית העסק (ככל שפורסם בעת הזמנתך), ובכפוף להוראות הדין למעט במקרים שנקבעו לפי חוק, לרבות חוק שירותי תשלום, תשע"ט - 2019 וכן חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981. אם לאחר ביצוע הזמנת מזון, יתברר כי המוצר אזל, באפשרותך לבחור בין השבה של מלוא כספך על ידי בית העסק, או בחירה במוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן שיוצע לך על ידי בית העסק, כפי שיתואם בינך לבין בית העסק. השבת הסכום ששולם ו/או הזמנת מוצר חלופי, לפי העניין, כאמור הינה הסעד היחיד אשר תהיה זכאי לו בגין ביטול ההזמנה.

4.5. ניתן לבטל עסקה עבור הזמנת מקום ישיבה במסעדה (" הזמנת מקום") בהתאם למדיניות בית העסק הרלוונטי, כפי שתפורסם על ידי בית העסק מעת לעת באפליקציה ו/או באתר בית העסק. לקבלת מידע נוסף בדבר ביטול הזמנת מקום, אנא פנה לבית העסק הרלוונטי.

4.6. בכל תלונה או בקשה המתייחסת לפעילות האפליקציה (נא צור עמנו קשר בכתובת info@tabit.cloud. טאביט תפעיל אמצעים סבירים ומקובלים העומדים לרשותה, על מנת לוודא כי תלונתך מטופלת בהתאם. בכל תלונה או בקשה הנוגעת לשירותי בית העסק, לרבות איכותם, אספקתם ו/או משלוחם, נא צור קשר ישירות עם בית העסק הרלוונטי.

4.7. מובהר כי בכל תלונה, בקשה או שאלה המתייחסת להזמנת מזון ו/או הזמנת מקום ו/או לאילו מבין שירותי בית העסק, באפשרותך לפנות לבית העסק הרלוונטי באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים בדף בית העסק באפליקציה.

5. רישום חשבון

5.1. תוכל להשתמש בשירותים כמשתמש רשום או ללא רישום, אולם, ישנם שירותים מסוימים אשר לא תוכל לעשות בהם שימוש ללא רישום. כדי להירשם תתבקש לספק לטאביט מספר פרטים אודותיך כולל פרטי כרטיס האשראי אשר נעביר לסולק צד שלישי עם קבלת תשלום עבור המוצרים. אנו עשויים לשנות את אופן הרישום לפי שיקול דעתנו. כלל שיהיה לך חשבון רשום, הנך מתחייב: (א) כי ידוע לך שאתה אחראי באופן מלא לשמירת הסיסמה; ו - (ב) להודיע לטאביט באופן מידי על כל שימוש שאינו מורשה בחשבון או בסיסמה.

5.2. אתה אחראי באופן בלעדי ומלא על ביטחון המחשב ו/או טלפון הנייד ו/או כל מכשיר אחר שלך ועל הפעילות בחשבון שלך, גם במקרה בו הפעילות לא בוצעה על ידיך. טאביט לא תישא באחריות בגין כל הפסד או נזק הנובע משימוש בלתי מורשה בחשבון או בסיסמה שלך. אתה מתחייב לשפות ולפצות את טאביט בגין כל שימוש פסול או בלתי חוקי בחשבון שלך ובגין כל חוב שהצטבר או מיסים החלים עליה, אלא אם כן הודעת לטאביט בכתובת info@tabit.cloud על שימוש ו/או חדירה בלתי מורשית לחשבונך ועל כך שאתה דורש את חסימתו. טאביט רשאית לסרב לאפשר לך להירשם לאפליקציה ו/או השירותים ו/או לבטל את חשבונך, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

6. ביטול חשבון

6.1. הנך מאשר כי ידוע לך כי טאביט יכולה מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי להודיע על כך, לחסום את גישתך לחשבון שלך ולהסיר כל תוכן הקשור אליו. סיבות לחסימה כאמור יכולות להיות: (1) הפרה של תנאי השימוש; (2) תקופה ארוכה של חוסר פעילות; (3) התנהגות שמהווה הונאה או שהינה פוגענית או מטרידה; (4) התנהגות המזיקה למשתמשים אחרים, לצדדים שלישיים, לאתוס של הקהילה שלנו או לעניינינו העסקיים; (5) ניסיון זדוני לפגוע במהלך העסקי של טאביט באמצעות ביקורות ו/או פרסומים שליליים; (6) ביצוע תשלום נכשל ו/או נדחה בכפוף לתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו. עם השעיית או ביטול חשבונך, לא תהיה לא כל גישה לכל תוכן אשר היה זמין לך באמצעות חשבונך ואינך רשאי להירשם מחדש ללא אישור מפורש מטאביט.

6.2. אם נסבור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש או כי התרחשה כל התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה, נוכל לנקוט בכל פעולה הנראית לנו מתאימה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור כל חשד להפרה של תנאי השימוש או של התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה באפליקציה ו/או בשירותים. אנו נשתף פעולה עם כל חקירה של רשויות אכיפת החוק או עם כל צו בית משפט שדורש מאתנו או מנחה אותנו לחשוף את הזהות, ההתנהלות או כל תוכן של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין. כל סגירה או השעיה של חשבונך לא תשפיע על חביותיך כלפינו תחת תנאי השימוש (לרבות זכויות, שיפוי וכל המצגים שלך כלפינו והגבלת האחריות), שלפי מהותם ולפי העניין מיועדים להוסיף ולהתקיים לאחר סגירה או השעיה כאמור.

6.3. הנך רשאי לבקש שנסגור את חשבונך בכל עת ומכל סיבה שהיא על ידי שליחת הודעה לכתובת: info@tabit.cloud. נסגור את חשבונך בהקדם האפשרי לאחר קבלת בקשתך. מדיניות הפרטיות מסדירה את אופן הטיפול במידע שלך ו/או כל תוכן משתמש (כהגדרתו להלן) לאחר סגירת חשבונך.

7. תוכן

7.1 סוגים שונים של תוכן עשויים להיות זמינים לך באמצעות האפליקציה ו/או השירותים לרבות תמונות, קטעי וידאו, תפריטים, תמחור, תיאורים, מידע, המלצות וכל חומר אחר הקשור ו/או הנובע מהמוזכר לעיל. האפליקציה ו/או השירותים עשויים לאפשר לך להוסיף תוכן ו/או נתונים מסוימים, לרבות משוב ו/או דירוג של בתי העסק ו/או השירותים המוצעים, המלצות, בקשות ו/או הצעות לשיפור (להלן " תוכן המשתמש"). כל תוכן המוצג ו/או שיתווסף לאפליקציה ו/או לשירותים על ידי טאביט או המשתמשים (לרבות תוכן משתמש) יכונה יחד " תוכן".

7.2 הנך אחראי באופן בלעדי לכל תוכן משתמש אשר הנך מעלה. הנך מצהיר ומתחייב שתוכן המשתמש עומד בכל הוראות החוק, שאתה מחזיק בכל הזכויות הנדרשות בכדי להעלות את תוכן המשתמש לאפליקציה ו/או לשירותים, וכי תוכן המשתמש אינו מפר (או מוביל להפרה של) זכות קניין רוחני, זכות מוסרית, זכות לפרסום, זכות לפרטיות ו/או כל זכות אחרת של צד שלישי. איננו מתחייבים לקבל, להציג, לסקר או לתחזק כל תוכן משתמש. ככל שהנך מעלה תוכן משתמש אשר מוגדר כמידע רגיש ו/או כפוף לתקנות רגולטוריות מיוחדות ו/או הגנות ייחודיות בחוק, מוטלת עליך החובה לקבל את הסכמתו המפורשת של נושא המידע, בהתאם לחוק, לספק לטאביט מידע זה. יתר על כן, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר ולמחוק לצמיתות, מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מראש, כל תוכן, לרבות תוכן משתמש שהועלה או שונה על ידיך. אנחנו לא מקדמים כל תוכן, דעה, או המלצה, המבוטאים על ידי משתמש כזה או אחר, ואנחנו מסירים באופן מפורש כל אחריות הנוגעת לתוכן, לרבות, ללא הגבלה, תוכן המשתמש.

7.3 טאביט רשאית לבחור, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לנטר תוכן משתמש על מנת לאתר התנהגות בלתי הולמת או בלתי חוקית, לרבות באמצעים אוטומטיים. עם זאת, טאביט אינה מחויבת לעקוב אחרי תכני המשתמש או אופן השימוש של המשתמש באפליקציה ו/או בשירותים. טאביט שומרת לעצמה את הזכות להתייחס לכל תוכן משתמש כתוכן אשר הועלה ביוזמת המשתמש וככזה נתון לאחריותו הבלעדית של המשתמש הרלוונטי. על כן, טאביט לא תממש את זכות הניטור השמורה לה ביחס לתוכן משתמש כאמור, אלא אם כן הפרות ו/או חריגות ביחס לתוכן משתמש כאמור הובאו לידיעתה באופן יזום. לטאביט יש זכות לערוך, למחוק, לעוות, לשנות או להעביר תוכן משתמש מהאפליקציה ו/או השירותים או לסרב לשדר, לשלוח באמצעיים אלקטרוני, להפיץ, או לפרסם כל תוכן משתמש (לרבות האפשרות שלא לאפשר למשתמש לפרסם או להפיץ תוכן משתמש באמצעות צד שלישי), ללא הודעה מראש, מכל סיבה שהיא ובכל עת. טאביט רשאית להגביל את השימוש באפליקציה ו/או בשירותים אם לפי שיקול דעתה השימוש כאמור או תכני המשתמש מפרים אלו מהתחייבויות המשתמש על פי תנאי השימוש.

7.4 כל תמונה, תיאור או הצגה של מוצר או שירות הכלולים באפליקציה ו/או בשירותים, הינם לצרכים כלליים ונועדו לדמות למשתמש את השירות המבוקש ו/או לצורכי המחשה בלבד. תוכן אשר זמין עבורך באמצעות האפליקציה ו/או השירותים מתקבל ממקורות שונים. טאביט אינה אחראית באופן ישיר או עקיף על הדיוק, נכונות, התועלת, הבטיחות או זכויות קניין הרוחני הקשורות בתוכן. אף על פי שמשתמשי השירותים מחויבים להסכים לתנאי השימוש, צדדים שלישיים המבצעים שימוש באפליקציה ו/או בשירותים (לרבות משתמשים לא מורשים) עשויים לפרסמם או להעביר חומרים פוגעניים או מגונים, אליהם הנך עלול להיחשף באופן בלתי רצוני. הנך מוותר בזאת על כל זכות או סעד משפטי או סעד מכוח כל דין הנוגע לך או אשר עשוי לעמוד לזכותך בהקשר עם האמור לעיל. אנו מסירים כל אחריות הנוגעת לכל פעולה, ללא קשר לצורת הפעולה, או מחדל של משתמשים או צדדים שלישיים (לרבות משתמשים לא מורשים), בין אם הפעולה או המחדל נוצרו במהלך השימוש בשירות או בכל דרך אחרת .

8. מגבלות תוכן משתמש

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייב שלא לשלוח, לפרסם או להעלות תוכן משתמש אשר: (א) מפר זכויות חוקיות של צדדים שלישיים באופן בלתי חוקי, לרבות דברי נאצה, תוכן פוגעני, מאיים, וטורדני, תוכן אשר פוגע בזכות לפרטיות, נועד למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגע בפעילות האפליקציה ו/או השירותים; (ב) מפר (או עשוי להפר) זכות קניין רוחני, זכות מוסרית או כל זכות אחרת של צד שלישי; (ג) מהווה (או שאתה מאמין או סביר להניח כי הוא מהווה) תוכן שהוא או שכרוך בו חומר שהוא בלתי חוקי, מזויף, גנוב, פיראטי, בלתי מורשה, או מקדם כל פעולה בלתי חוקית, בלתי מורשית או אלימה; (ד) אינו עומד בכל החוקים, הכללים או התקנות הרלוונטיים; (ה) מכיל מידע מטעה, מסולף או מצג שווא העלול לפגוע בטאביט או בכל צד שלישי; (ו) יוצר עומס חריג באופן בלתי סביר או לא פרופורציונלי על התשתית של טאביט; או (ז) מפרסם, מאחסן, מעבד, מציע או משדל לאחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, או שידוע לך כי הוא מכיל קישורים למפורט להלן, או מוביל למקומות שמכילים קישורים למפורט להלן: (1) חומר שהוא פוגעני (לרבות חומר המקדם או מאדיר שנאה, אלימות, קנאה או כל ישות (בעבר או בהווה) המקדמת חומר פוגעני כאמור או פריטים הקשורים עם ישות שכזו); (2) חומר גזעני, משמיץ, מטריד או מאיים; (3) פורנוגרפיה (כולל כל חומר גס וכל דבר המתאר ילדים במצבים של רמיזות מיניות, בין אם מתאר ילדים אמתיים ובין אם לאו), או שעלול להזיק לקטין; (4) כל וירוס, סוס טרויאני או כל רכיב מזיק או משבש או (5) כל חומר המעודד התנהגות שתיחשב כעבירה פלילית, דורש התערבות מכוח אחריות אזרחית, מפר כל חוק או תקנה או שאינו הולם בצורה כזו או אחרת.

9. מגבלות שימוש

למעט שימושים שהותרו באופן מפורש בתנאי השימוש, המשתמש לא יבצע ולא יאשר ו/או יאפשר לכל צד שלישי לבצע שינויים באפליקציה ו/או השירותים. המשתמש מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו לא יעשה אחד או יותר מהדברים הבאים: (1) ישנה, יערוך, יעתיק, ישאב מידע, יתאים, ייתן רישיון משנה, יתרגם, ימכור, יבצע פעולות של הנדסה חוזרת, יפרק או ירכיב מחדש כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האפליקציה, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירותים; (2) ינסה לסכל, למנוע, לשבש או להפריע בצורה כזו או אחרת לתכונות הקשורות באבטחת האפליקציה ו/או השירותים או לתכונות המונעות או מגבילות שימוש או העתקה של תוכן משתמש; (3) יציב את האפליקציה, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת אתר אחר או כחלק מאתר אחר ו/או יעשה כל שימוש מסחרי, ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של טאביט; (4) ישתמש בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאתר ולאחזר מידע באפליקציה או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באפליקציה; (5) יתחזה לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג טאביט ו/או ימסור תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר לאדם או גוף כלשהו ו/או יעלה לאפליקציה, יעביר, ישלח או ישדר כל חומר שקרי ומטעה ו/או חומר אשר נועד להערים על משתמש או על גוף כלשהו או יעשה שימוש בחשבון או סיסמה של משתמש אחר מבלי לקבל את הסכמתו מראש ובכתב; (6) יאסוף או יאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או יפיץ דואר זבל (SPAM) לשרתי האפליקציה ו/או למשתמשים באפליקציה ו/או השירות, או (7) יעשה כל שימוש באפליקציה ו/או השירותים באופן שאינו מאושר על פי תנאי שימוש אלו.

10. קניין רוחני

10.1. האפליקציה, השירותים, כל הנתונים והמידע הזמין באפליקציה ו/או באמצעות השירותים, למעט מידע המצוי בקישורים לאתרים האחרים שהאפליקציה ו/או השירותים, הם רכושה הבלעדי של טאביט או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו לטאביט להשתמש בהם ואין לראות במידע או בשירותים כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של טאביט או של צדדים שלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים באפליקציה וברעיון העומד ביסוד האפליקציה ו/או השירותים, לרבות סימניה המסחריים, עיצוב האפליקציה, וכן בכל פעולה אחרת באפליקציה ו/או בשירותים הייחודים והבלעדיים לטאביט, שמורים לטאביט. אין להעתיק או לפרסם את התוכן הנמצא באפליקציה או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של טאביט. כמו כן, אין להכניס באפליקציה ו/או בשירותים שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האפליקציה ו/או השירותים בלא קבלת הסכמתה של טאביט מראש ובכתב. פרסומת המוצגת באפליקציה מטעם גורם שאינו טאביט הינה קניינו של המפרסם ואין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.

10.2. תוכן המשתמש שלך הינו רכושך הבלעדי וכל זכויות הקניין הרוחני בתוכן המשתמש שלך. על ידי הזנה, שליחה או פרסום של תוכן משתמש כלשהו באפליקציה, אתה מעניק לטאביט רישיון עולמי, לא בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי וניתן להעברה להשתמש, להעתיק, להפיץ, לשדר, לשנות, להכין עבודות נגזרות, להציג, לפרסם ולבצע תוכן המשתמש על, באמצעות או בקשר עם האפליקציה ו/או השירותים.

11. הגבלת אחריות

11.1. הנך מתחייב ומצהיר כי ידוע לך ואתה מסכים, כי השימוש באפליקציה ו/או בשירותים הינו על אחריותך בלבד. השימוש באפליקציה, בשירותים ו/או בתכנים ניתן לך כמות שהיא (AS IS) בהתאם להחלטת טאביט ובלי אחריות מכל סוג שהוא.

11.2. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי טאביט ביחס לתנאי שימוש אלה ו/או בגין האפליקציה ו/או השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכיך. כל הסתמכות על התוכן הינה באחריותך הבלעדית ואנחנו דוחים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, אמינות, העמידה בזמנים, עדכניות, איכות, שלמות, שימושיות, אבטחה או ביצועיהם של האפליקציה, התוכן ו/או השירותים וכל המידע הזמין באמצעותם או שהאפליקציה, התוכן ו/או השירותים יהיו ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה.

11.3. הצבת מידע מסחרי ו/או מידע על בתי עסק ו/או מידע פרסומי באפליקציה נועד לספק אינפורמציה בלבד ולא תתפרש כהצעה של האפליקציה להשתמש ו/או המלצה, ו/או עידוד, ו/או הסכמה, ו/או הבעת תמיכה, ו/או חוות דעת מקצועית, ו/או מתן חסות של טאביט ו/או האפליקציה לתכנים ו/או לשירותי בית העסק, אם וככל שיהיו. בעצם פרסום התכנים טאביט אינה מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, קישורים, שירותים, ומוצרים המוצגים באפליקציה. כל עצה או מידע הנמסרים בעל פה או בכתב, שתקבל מטאביט לא ייצר כל אחריות לטאביט, מעבר למה שכתוב מפורשות בתנאי שימוש אלו. כל הסתמכות על המידע המוצג באפליקציה ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש.

11.4. במסגרת מגבלות החוק, טאביט מסירה, באופן מפורש, כל התחייבות מכל סוג, מפורשת, משתמעת או על פי חוק, ואינה מתחייבת שהאפליקציה ו/או השירותים יסופקו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו איכותיים, יתקיימו בבטחה או ללא טעויות, ו/או הפרעות או יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או לתוכנות טאביט או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בין היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל טאביט או אצל מי מספקיה או אצלך, ולא תהיה לך כל טענה כלפי טאביט בקשר לכך. הנך מודע לכך כי יתכן ובעתיד לא יהיה השירות זמין בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.

11.5. במידה ונמצא פגם במוצר או שירות אשר הוזמן על ידך, האחראי לפגם זה הנו בית העסק אשר סיפק את המוצר ו/או שירות, ועליך לפנות לבית העסק, אשר פרטיו יצוינו במעמד ההזמנה, לצורך קבלת פיצוי, זיכוי או כל מענה אחר, על פי נסיבות העניין. טאביט ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות בכל הנוגע לצריכת המוצרים המוצעים על ידי בתי העסק בשירותים על ידך, לרבות תופעות לוואי אשר עשויים להופיע כתוצאה מרגישותך למרכיבי מזון שונים, שמירתך את המוצר בתנאים לא מתאימים או צריכתו לאחר מועד אשר אינו תואם את אופי המוצר. הנך אחראי לבדוק את מרכיבי המזון בהזמנה בטרם ביצועה וצריכת המזון. צריכת המוצרים המוצעים בשירותים הינה באחריותך המלאה.

11.6. טאביט, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שליחיה או בעלי מניותיה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל אובדן, נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, נלווה, משני, עקיף, ישיר, עונשי או מיוחד (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, פגיעה בפרטיות או הפרעות בשירות) הנובע מכל הנוגע לתנאי שימוש אלה, מהשימוש או מאי יכולת להשתמש באפליקציה ו/או בשירותים, בתוכן ו/או בכל הקשור אליהם, מרכישת טובין, מרכישת שירותים, מביצוע עסקה, כתוצאה משימוש לא מורשה באפליקציה, כתוצאה משינוי המידע שנמסר על-ידו, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים, שימוש והפסד במידע ושאר נכסים בלתי מוחשים, זאת גם אם טאביט קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים. החבות הכוללת של טאביט במסגרת כל תנאי מתנאי שימוש אלו לא תעלה על הסכום ששילמת לטאביט עבור השימוש באפליקציה ו/או בשירותים בתקופה של ששה (6) חודשים לפני התביעה הרלוונטית. לכן, אם לא שילמת לטאביט עבור השימוש באפליקציה ו/או השירותים, לא תהיה לטאביט כל חבות כלפיך.

11.7. כל עסקה שתבצע בעקבות תכנים, מודעה או מידע המתפרסמים באפליקציה או באמצעות קישור (Link) לאתר צד שלישי, לרבות אתרים האחרים, וכן כל רכישה או משלוח, בין שבאמצעות כרטיס אשראי, בין שבכרטיס הסדר, בין שבמזומן ובין שבכל אמצעי תשלום אחר, בהתאם למדיניות בית העסק, וכן כל תשלום דמי משלוח ו/או תשלום עבור רכישה ו/או סליקת כרטיסי אשראי, אינה כוללת את טאביט כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין בית העסק הנוגע בדבר. מובהר בזאת כי טאביט לא תישא בכל אחריות לשירותים ולמוצרים, לרבות טיב המוצרים ו/או השירותים, למשלוח, לתשלום ולהעברתו, לאחריות בגין אספקת המוצר ו/או אחריות לשלמותו תקינותו ותיקונו, ואלו יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין בית העסק או המפרסם הנוגע בדבר.

11.8. טאביט לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין צדדים שונים בעסקה כאשר הצדדים אינם כוללים את טאביט. במקרה בו טאביט ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על טאביט ו/או מי מטעמה.

11.9. מידע אישי עשוי להתקבל ממך במהלך שימושך באפליקציה ו/או בשירותים, לרבות ומבלי להגביל, כל תוכן משתמש אשר תעלה לאפליקציה. כל שימוש אשר נעשה על ידי טאביט במידע האישי אשר התקבל במהלך שימושך באפליקציה ו/או בשירותים יהיה כפוף להוראות המפורטות במדינות בפרטיות. ידוע לך כי על ידי מסירת המידע האישי כאמור, לרבות ומבלי להגביל, פרטי התקשרות ו/או מיקום, אתה מצהיר כי הנך מודע לסיכונים הכרוכים בכך ואתה פוטר את טאביט מכל אחריות לכך.

12. שיפוי

אתה מתחייב כי הנך אחראי לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש באפליקציה ו/או בשירותים ואתה מסכים לשפות את טאביט, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה ולהגן עליהם בגין כל תביעה, טענה, דרישה הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט (כולל של צד ג' כלשהו) כתוצאה מ: (א) הפרת תנאי שימוש אלה על ידיך או על ידי משתמש במחשב או מכשיר שלך או בחשבון שלך; (ב) כתוצאה מאופן השימוש או הניסיון להשתמש באפליקציה ו/או בשירותים; (ג) הפרה של כל חוק או תקנה לרבות, אך מבלי להגביל, הפרה של כל חוקי הפרטיות ותקנות שאליהם אתה כפוף; (ד) הפרת זכות כלשהי (לרבות קניין רוחני) של טאביט ו/או צד שלישי כלשהו; (ה) הפרה של כל אחד מהמצגים וההתחייבויות שלך בתנאי השימוש, וכן (ו) כל עניין אחר שעליו אתה אחראי על פי חוק או על פי דין.

13. פרסומות של צדדים שלישיים וקישורים לאתרים אחרים

האפליקציה מכילה קישורים לאתרים אחרים (בין היתר של בתי העסק), אשר אינם קשורים או שייכים לטאביט ("האתרים האחרים"). טאביט איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באפליקציה יהיו תקינים ויובילו את המשתמשים לאתר אינטרנט פעיל. טאביט רשאית למחוק מהאפליקציה קישורים שנכללו בו בעבר או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי. טאביט אינה אחראית לתקינות האתרים האחרים, ו/או לשימוש באתרים האחרים ואין ולא תהיה לטאביט אחריות, שליטה או אפשרות פיקוח על התכנים המצויים באתרים האחרים, שירותי תשלומים ו/או על מדיניות הפרטיות של האתרים האחרים. אין בהימצאות הקישורים באפליקציה משום המלצה של טאביט לבקר ו/או להשתמש בהם ואינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, אמין, עדכני או מהימן. ביקורך באתרים האחרים הינו לפי שיקול דעתך ועל אחריותך הבלעדית.

14. שונות

כל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה ידונו ויוכרעו אך ורק בפני בתי המשפט המוסמכים בישראל ויהיו בסמכות שיפוטם הייחודית והבלעדית. הדינים שיחולו על תנאי שימוש אלה ועל כל הנובע ו/או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, יהיו אך ורק דיני מדינת ישראל והם בלבד. במידה וייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם. אין דבר בהסכם זה היוצר כל שלוחה, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין טאביט או מסמיך אותך לפעול מטעם טאביט. תנאי השימוש משקפים את כלל ההסכמות בין הצדדים בעניין תנאי השימוש באפליקציה והיחסים בין הצדדים ותגבר על כל הסכמה או התחייבות קודמת, בעל פה או בכתב. טאביט רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון. אינך רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. בין הצדדים לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד - מעביד, יחסי הרשאה, יחסי סוכנות או יחסי שותפות, לכל צורך שהוא. ככל שנצטרך ליצור איתך קשר, אתה מסכים שנוכל לעשות זאת לכל כתובת הידועה לנו, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני.

עדכון אחרון: ינואר 2021